Turvallisuuskoordinaattori

Rakennushankkeessa on rakennuttajan (rakennushankkeeseen ryhtyvän), suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Rakennuttajan on nimettävä, valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) mukaan, jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin on huolehdittava 5-9 §:ssä tarkoitetuista turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta. Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä.

Turvallisuuskoordinaattoreina voivat toimia FISE:n päteviksi toteamat rakennuttajat ja valvojat sekä pääsuunnittelijat (tai muut suunnittelijat), joiden pätevyyskursseihin valtioneuvoston asetuksen 205/2009 jälkeen on lisätty työturvallisuutta ja koordinaattorin tehtäviä koskevia asioita, tai muun koulutuksen kautta ovat hankkineet vaadittavat tiedot. Turvallisuuskoordinaattorin kanssa on kuitenkin aina erikseen sovittava tästä lisätehtävästä.

Pätevyyksiä yhteensä 0

Powered by Evianet Solutions Oy